תקנון למועדון הלקוחות FINE CLUB
של חברת יהויקים בע”מ ח.פ 515774776 (להלן: “המועדון” ו/או “יהויקים”)

כללי
מטרת תקנון זה הינו הסדרת הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של יהויקים.
מועדון הלקוחות של יהויקים כולל בין היתר את המותגים הבאים: קידישיק, מלאנז’, פסטל בלו.
וכן כל מותג נוסף שיתווסף למועדון הלקוחות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של יהויקים (להלן ביחד ולחוד: “מותגי המועדון”).
יהויקים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה, ובכלל זה את מסלול החברות במועדון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
מותגי המועדון כוללים פריטי עודפים ו/או חנויות העודפים של המועדון וכן חנויות פופ אפ של המועדון ככל שיפתחו.

הגדרות
“כרטיס מתנה” – כרטיס הנטען במותגי קבוצת יהויקים, ששולם במזומן או באשראי או בהמחאה (ניתן לבצע תשלום ורכישה באמצעות המחאה ברשת חנויות קידישיק בלבד) וניתן למימוש במלוא הסכום הטעון בו ואשר התמורה בגינו שולמה במלואה במועד רכישתו. לא ניתן לקנות כרטיס מתנה באמצעות זיכוי ו/ או בנקודות ו/או הטבת יומולדת ו/או הטבת הצטרפות ו/או כרטיסי עמותות.
“אמצעי תשלום אחרים” – למעט מזומן, אשראי ו/או בהמחאה (המחאה בחנויות קידישיק בלבד) וכרטיס מתנה כהגדרתו בתקנון זה. אמצעי תשלום אחרים הינם: “רב תו”, “תו הזהב”, תווי קניה, תווי קניה ייעודיים וכרטיס מתנה ייעודי, כרטיסי הנחה, טופסי הנחה, כרטיסי עמותות, נקודות וירטואליות ונקודות אישיות וכיוצ”ב.
“רכישה מזכה” לצבירת נקודות- רכישה המזכה את הלקוח בצבירת נקודות הינה רכישה במזומן או בכרטיס אשראי או בהמחאה (המחאה בחנויות קידישיק בלבד) ו/או על פי כל דין במותגי המועדון, למעט:
תשלום בגין דמי חבר למועדון;
מימוש הטבת ההצטרפות;
טעינה ו/או רכישה של כרטיסי מתנה;
מימוש תעודת זיכוי;
תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים;
רכישת פריטי עודפים ו/או פריטי פופ אפ ו/או פריטי מכירות ניידות;
דמי משלוח;
לא כל רכישה תחשב כ- “רכישה מזכה” וכי המוצרים שרכישתם תחשב “רכישה מזכה” ייקבעו באופן שוטף ע”י יהויקים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הצטרפות וחברות במועדון
כל אדם מגיל 18 ומעלה, אשר שילם בגין החברות במועדון סכום חד פעמי בסך של 29.90 ₪ (כולל מע”מ), מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון ועמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה.
ניתן להצטרף פעם אחת למועדון.

דמי חבר
החברות במועדון כורכה בתשלום סכום חד פעמי בסך של 29.90 ₪ (כולל מע”מ).
לצורך ביטול החברות במועדון, על החבר לפנות שירות הלקוחות של המועדון ו/או לגשת לאחת מחנויות מותגי המועדון וביטול כאמור יהיה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע”א- 2010.
ביטל החבר את החברות טרם שחלפו 14 ימים מיום ההצטרפות למועדון יהיה זכאי לקבלת הסך של 29.90 ₪ ששילם בגין דמי החבר, והחבר לא עשה שימוש בהטבות המועדון בהתאם לתקנון זה (ובכלל זה הטבת ההצטרפות).
ביטול החברות לאחר חלוף 14 ימים מיום ההצטרפות למועדון, אינה מזכה בהשבת דמי החבר, לרבות במקרה בו לא נעשה מימוש של הטבות ההצטרפות.
יהויקים שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד.
תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות לשנה אחת בלבד (12 חודשים). הזכות למימוש הטבות המועדון מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.
התשלום בגין החברות במועדון יהיה במזומן או בכרטיס אשראי ו/או בהמחאה (המחאה בחנויות קידישיק בלבד).
מבצעי מותגי המועדון אינם חלים על תשלום בגין דמי החברות במועדון.
יהויקים שומרת לעצמה הזכות לעדכן מעת לעת את גובה דמי ההצטרפות, להגדילם ו/או להקטינם ו/או לבטלם, ו/או לגבות דמי חידוש – והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. יובהר בזאת כי לקוח אשר הצטרף למועדון ושילם את דמי ההצטרפות ולאחר מכן דמי ההצטרפות פחתו ו/או בוטלו לא יהיה החבר זכאי להחזר דרכי ההצטרפות למועדון.
ניתן להצטרף למועדון בכל אחת מחנויות מותגי המועדון ובאתר.
החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, טלפון לקבל הודעת SMS, עיר מגורים, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, דוא”ל, חתימה, תאריך והסכמה לקבלת דיוור על ידי מותגי קבוצת יהויקים כהגדרתם לעיל. פרטי חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית וכן במאגר המידע של החברה. יובהר כי מאגר המידע של יהויקים הינו אוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב מידע” – נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו;

השימוש במועדון
כרטיס החבר אינו “כרטיס חיוב” כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו- 1986.
המועדון אינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר. רק חבר מועדון בעצמו רשאי לעשות שימוש במועדון ובהטבות המוקנות עימו.
המועדון מוגבל ללקוחות פרטיים בלבד.
החברות במועדון מקנה הטבות בחנויות, כולל חנויות עודפים ופרטי עודפים, וכן גם באתר מותגי המועדון בלבד.
מובהר בזאת, כי במידה וליהויקים יתווספו חנויות נוספות, תהיה החברות במועדון תקפה גם בחנויות אלה. רשימת החנויות תיערך בידי יהויקים ותעודכן באתר האינטרנט של יהויקים בכתובת https://www.kidichic.co.il/, וגם בשירות הלקוחות של יהויקים בטלפון מספר: 1599-555-455, והיא תחייב את הצדדים.

השימוש במועדון וקבלת ההטבות מותנה בהזדהות הלקוח כחבר מועדון הלקוחות, באמצעות הצגת תעודה מזהה של החבר ולא תשמע כל טענה לעניין זה.
הטבות לחברי המועדון; הטבת הצטרפות, הטבת יום הולדת, צבירה ומימוש של “נקודות”.
חברי המועדון יורשו לצבור נקודות ו/או לממש נקודות (ברכישת פריטים שלא חלה עליהם הנחה של 50% ומעלה) ו/או לממש את הטבות ההצטרפות ו/או לממש הטבת יום הולדת ו/או ליהנות ממבצעי מועדון ו/או מכל פעילות אחרת הקשורה במועדון, אך ורק במסגרת עסקה שתבוצע במלואה במסגרת רכישה מזכה (כהגדרתה לעיל) ו/או על פי כל דין.
חישוב ההטבה יערך בעבור כל חבר מועדון בנפרד ולא ניתן לאחד קניות ו/או נקודות זכות, שבוצעו או נצברו על ידי חברי המועדון השונים. רק חבר מועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש במועדון ובהטבות המוקנות מכוחו.

הטבת הצטרפות למועדון הלקוחות
ללקוחות חדשים: הטבת הצטרפות בסך של 40 ₪ במעמד החתימה על טופס הבקשה להצטרפות למועדון הלקוחות הניתנת למימוש במהלך החודש העוקב לחודש ההצטרפות למועדון בלבד.
ניתן לממש את מלוא סכום ההטבה ברכישה אחת בלבד;
הטבת ההצטרפות אינה ניתנת להארכת תוקף;
מימוש ההטבה מותנה בהצגת תעודה מזהה של החבר;
ההטבה הינה חד פעמית למימוש באחת מחנויות מותגי המועדון כהגדרתן לעיל;
לא ניתן לפצל את הטבת ההצטרפות בין מותגי המועדון.

הטבת יום הולדת
יודגש כי באחריות חבר המועדון לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בטופס ההצטרפות. במקרה שבו תאריך יום הולדת לא יהיה תואם לתאריך הלידה המופיע בתעודה המזהה, לא יהיה זכאי חבר המועדון לממש את הטבת יום ההולדת. כמו כן, במקרה של אי התאמה כאמור, יהיה רשאי חבר המועדון לבקש לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בדרך של פניה לשירות הלקוחות של יהויקים והצגת תעודה מזהה הכוללת, בין השאר, את תאריך הלידה של חבר המועדון. עדכן החבר את תאריך יום ההולדת הנכון, יהיה רשאי לממש את הטבת יום ההולדת החל ממועד יום הולדתו שיחול לאחר מועד העדכון (לא ניתן יהיה לממש רטרואקטיבית).
הנחה חד פעמית במותגי המועדון בגובה 5% מסכום התשלום בפועל שיבוצע במזומן ו/או בכרטיס אשראי ו/או בהמחאה (המחאה בחנויות קידישיק בלבד) בלבד בגין קנייה בודדת שיבצע חבר המועדון במותגי המועדון בחודש בו חל יום הולדתו הלועזי/ עברי. (מועד אחד בלבד). הטבת יום הולדת לא חלה על עסקה בה משלמים באמצעות כרטיס מתנה ו/או כרטיסי עמותות.
מימוש הטבת יום ההולדת מותנת לרכישה לכל היותר עד לסך של 500 ₪. כל סכום מעל הסכום הנקוב לעיל, הטבת היום הולדת לא תחול עליה.
מימוש הטבת יום ההולדת מותנה בנוכחות פיזית של חבר המועדון, הצגת תעודה מזהה ו/או תעודה רשמית הכוללת בין השאר את תאריך הלידה של חבר המועדון.
הטבת יום ההולדת אינה ניתנת להארכת תוקף.
הטבת יום ההולדת תכנס לתוקף בחודש העוקב לחודש ההצטרפות למועדון.
לקוח חדש המצטרף למועדון בחודש יום ההולדת שלו, יהיה זכאי למימוש ההטבה כאמור בסעיף זה החל מהשנה העוקבת להצטרפותו.
מימוש הטבת יום ההולדת כהגדרתה לעיל יחשב כ”רכישה מזכה” כהגדרתה בתקנון זה אך ורק ביחס לסכום ששולם בפועל במזומן ו/או באשראי ו/או בהמחאה (המחאה בחנויות קידישיק בלבד).
מימוש הטבת ההצטרפות כהגדרתה לעיל לא יחשב כ”רכישה מזכה”.
ניתן לממש בעסקה בודדת בו זמנית את שלושת ההטבות (מתנת ההצטרפות, הטבת יום הולדת ומימוש נקודות בהתאם לתקנון הנ”ל).
כמו כן, במהלך קיום מבצעים מסוימים במותגי המועדון )כפי שיוגדרו עפ”י שיקול דעתה הבלעדי של יהויקים, תהיה יהויקים רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבות ההצטרפות ו/או הטבת יום הולדת.
יהויקים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בתקנון זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין.
יודגש כי, הטבת ההצטרפות והטבת יום ההולדת, הינן אישיות ומיועדות לחברי המועדון בלבד בגין הצטרפותם למועדון.

צבירה ומימוש של נקודות
מיד עם ההצטרפות למועדון יקבל החבר עבור כל רכישה מזכה במועדון נקודות זכות בשווי של 5% מסכום הרכישה המזכה בפועל.
צבירה ומימוש של נקודות תתאפשר על ידי הזדהות כחבר מועדון ומותנית בהצגת תעודה מזהה ובחברות בתוקף.
כחבר, ניתן לצבור ולממש נקודות בכל אחד מחנויות המועדון במעמד רכישת פריטים, לא כולל פריטי עודפים, פריטים עליהם ישנה הטבה של 50% הנחה ומעלה, ולא ברכישות שמתבצעות בחנויות פופ אפ ו/או מכירות ניידות .
הנקודות הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של ₪1 כל אחת, אותן צובר החבר ובכל מקרה, אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או לשיתוף ו/או להמרה למזומן ו/או לכל אמצעי תשלום אחר ו/או לשובר זיכוי.
צבירת נקודות בעת רכישה במותגי המועדון תתבצע בחשבון אחד של הלקוח (דהיינו, לא ניתן לפצל את הצבירה למספר חשבונות בקניה).
יהויקים רשאית לשנות מעת לעת את שיעור הנקודות הנצבר בכל רכישה מזכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות, בכפוף לכל דין.
לא כל המוצרים ניתנים לרכישה על ידי מימוש בנקודות באופן מלא ו/או חלקי.
יהויקים תקבע באופן שוטף ובלעדי אילו מוצרים ניתן לרכוש על ידי מימוש נקודות ואילו מוצרים אינם ניתנים לרכישה על ידי מימושן.
מובהר כי לא ניתן לממש נקודות במבצעים בגובה של 50% הנחה ומעלה. החברות במועדון תקנה לחבריה זכות ליהנות מכפל מבצעים אלא אם יוחלט אחרת על ידי יהויקים. למען הסר ספק יובהר, חברי המועדון יורשו לצבור ו/או לממש נקודות ו/או לממש את הטבת ההצטרפות או לממש את הטבת יום ההולדת במקביל ובמצטבר למבצעי יהויקים ככל שיהיו באותה העת, אלא אם יוחלט אחרת על ידי יהויקים ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של יהויקים.
לגבי מוצרים במבצע/הנחות/קופונים (עד 50% הנחה ומעלה) וכיוצ”ב – המחיר הקובע לעניין צבירת נקודות יהא המחיר ששולם בפועל לאחר ההנחה/המבצע/הקופון.
מימוש נקודות מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימלית של 30 נקודות הצבורות בחשבונו של החבר. במידה ולאחר מימוש נקודות תפחת יתרת נקודות של החבר מתחת ל30- נקודות, לא יהיה החבר זכאי לממש את שארית הנקודות שנותרו לזכותו, וזאת עד אשר יצטברו ביתרתו לפחות 30 נקודות.
חברי המועדון רשאים לממש את הנקודות שברשותם בכל מותגי המועדון, ללא קשר למותג בו נצברו.

השימוש בנקודות יכול להתבצע אך ורק ברכישה מזכה שלאחר קבלת נקודות ולא ניתן להשתמש בו לרכישה מזכה באותה העסקה בה נצברו אלא ביום שאחרי .
במעמד רכישת מוצרים על דרך מימוש נקודות לא תתבצע צבירה של נקודות.
במסגרת טעינה של כרטיס מתנה ו/או רכישה של אמצעי תשלום אחרים לא ייהנה החבר מהטבות המועדון, לרבות הטבת יום הולדת, הטבת הצטרפות, צבירה ומימוש נקודות וכיוצ”ב.
מבצעי המועדון לא יחולו על טעינת כרטיסי מתנה ו/או רכישת אמצעי תשלום אחרים.
לא תתאפשר צבירה ו/או מימוש נקודות בדיעבד.
ביטול עסקה בגין פריטים אשר נרכשו במסגרת רכישה מזכה יהיה בהתאם למדיניות החזרת מוצרים של מותגי המועדון כפי שתעודכן מעת לעת ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א- 2010.
במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שרכש במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו/ינוכו נקודות הזכות אשר ניתנו לו בעבור אותם פריטים מסך נקודות הזכות שנצברו עד לאותה עת בחשבונו.
במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון אחר במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות לחבר שביצע את הרכישה המקורית.
ביטול עסקה שנעשתה באמצעות נקודות ו/או מזומן ו/או כרטיס אשראי ו/או בהמחאה (המחאה בחנויות קידישיק בלבד) תהא כפופה להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.
במידה ולקוח שאינו חבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות אשר נצברו לחבר שביצע את הרכישה המזכה המקורית, ולא יושבו.
החבר יהיה זכאי לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של מועדון הלקוחות, ובכלל זה אף לקבל דיווח על יתרת נקודות שצבר, באמצעות פניה אל שירות הלקוחות של יהויקים בטלפון מס’ 1599-555-455. מובהר כי עדכון מספר הנקודות באתר המועדון איננו נעשה באופן מידי. למען הסר כל ספק מספר הנקודות המופיעות באתר https://www.kidichic.co.il/ המהווה הערכה בלבד ואיננו מחייב את המועדון וכי מספר הנקודות העדכני והקובע הינו זה שמופיע ברישומי החברה.
הרישום הנמצא בידי מועדון הלקוחות הוא זה אשר יקבע את סכום נקודות שצבר כל חבר. רישומי המועדון באשר למספר נקודות שהצטברו יהיו בגדר ראיה חלוטה לנכונותם של הפרטים. יובהר בזאת כי יהויקים פטורה מאחריות כלפי החבר במקרה שיחולו טעויות בצבירת נקודות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת.
חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום נקודות שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של יהויקים ולהעלות את השגותיו. החלטת שירות הלקוחות שתינתן בתוך 14 ימי עסקים, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
במקרה של צבירת נקודות במרמה ו/או באופן בלתי הגון ו/או בגין עסקה שהוכחשה לאחר צבירת הנקודות ו/או בכל דרך שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה, תהיה יהויקים רשאית לקזז מחשבון החבר את הנקודות האמורות.
מימוש נקודות יתאפשר במשך שנה אחת בלבד (12 חודשים) מיום הרכישה המזכה האחרונה, כאשר כל רכישה מזכה נוספת בחנויות מותגי המועדון תאריך את תוקף תקופת המימוש בשנה נוספת. חבר שלא יבצע רכישה מזכה במשך שנה מיום הרכישה המזכה האחרונה תימחק יתרת נקודות שצבר.
המחיקה תתבצע באופן אוטומטי, ויהויקים לא תהא מחויבת להודיע לחבר מראש על המחיקה כאמור, ולאחר מכן לא תשמע טענה נוספת בעניין זה. מימוש הנקודות כעבור שנה מיום ההרשמה למועדון – יתאפשר בתנאי לחידוש החברות במועדון.
דמי משלוח ששולמו בגין הזמנות שבוצעו באתר הסחר של מותגי המועדון לא יצברו נקודות. כמו כן, לא ניתן לשלם את דמי המשלוח באמצעות נקודות באתר.
חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, קולקציות חדשות ומבצעים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של יהויקים.
לא יינתנו הטבות בדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הזדהות כחבר מועדון בעת הרכישה. יהויקים שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, אפליקציה, סליפ קופה וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות, בכפוף לכל דין.

מאגרי מידע ודיוור
בהצטרפותו למועדון מסכים החבר להיכלל במאגר המידע הרשום הנוגע למועדון הלקוחות של יהויקים. יובהר כי, האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים ובאופן ברור וקריא. החבר מאשר כי הפרטים שמסר הינם נכונים, עדכניים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן בדבר כל שינוי בפרטים אלו. לא תשמע כל טענה כלפי יהויקים ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת דיוור ו/או הטבות המועדון, מחמת טעות/ מילוי חלקי/אי מילוי בפרטי זיהוי הלקוח.
בכפוף לאמור בתקנון זה, החבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי כי הנתונים האישיים אותם ימסור כמפורט לעיל, וכן כל מידע שייאסף בקשר למועדון ו/או רכישות החבר במותגי המועדון ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ”ל, יישארו בידיה של יהויקים ו/או מי מטעמה אשר רשאית לעשות בהם שימוש לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי יהויקים ו/או מי מטעמה וכן ישמש את יהויקים ו/או מי מטעמה לקידום פעילותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי וכן לשם דיוור ישיר לחברי המועדון.
למען הסר ספק, מובהר כי, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א1981- והתקנות מכוחו חתימת החברים על גבי טופס הבקשה להצטרפות למועדון, במסגרתו נותנים החברים את הסכמתם לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לאפשר ליהויקים וכן לכל מותג או רשת שיצטרפו למותגי המועדון בעתיד, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות. יובהר כי, כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון יחשב לקניינה של יהויקים, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א- 1981 והתקנות מכוחם. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, להעניק הטבות נוספות, לפי שיקול דעתה, לחברים (כולם או חלקם) מאושרי דיוור במועדון, בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידיה מעת לעת.
כל חבר רשאי לדרוש מיהויקים, בכתב לשירות הלקוחות של יהויקים, כי המידע הנוגע למועדון המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של יהויקים בכפוף לכל דין.
החבר רשאי לדרוש מיהויקים, להסיר אותו מרשימות הדיוור של המועדון (בכל אחת מהדרכים הבאות) מובהר כי ההסרה הינה מכל מותגי המועדון וכי ההסרה מרשימת הדיוור תתבצע בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת בקשת ההסרה.

דרכי פניה להסרת החבר מרשימות הדיוור של המועדון:
פניה אל מוקד שירות הלקוחות, בטל’ ,1599-555-455 וכן בכתב לכתובת, רח’ בר כוכבא 4 , בני ברק.
שליחת “הסר” בהודעת SMS למספר שמופיע בהודעה שהתקבלה אצל הלקוח/ה.
בהודעות ניוזלטר – לחיצה על כפתור “הסר” שמצורף לכתובת דוא”ל שנשלחה לחבר.
שליחת דואר אלקטרוני לכתובת דוא”ל SERVICE@KIDICHIC.NET
יהויקים שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת יהויקים תאפשר לחבר לממש את הנקודות/ ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה בכפוף לכל דין.

הנחיות בנוגע להטבות, קופונים ומבצעים
החברות במועדון מזכה בהטבות ו/או בקופונים ו/או במבצעים שונים, כפי שיפורסמו ע”י המועדון מפעם לפעם.
תנאי למימוש ההטבות ו/או המבצעים ו/או הקופונים כאמור הינו הזדהות כחבר מועדון לקוחות באמצעות תעודה מזהה, טרם ביצוע התשלום בגין הרכישה בקופה. קופון/הטבת יום הולדת/הטבת הצטרפות – הינה הטבה אישית וניתנת למימוש אישי בלבד.
יהויקים רשאית להגביל את ההטבות או המבצעים הנ”ל ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
יהויקים תהא רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה, לערוך מבצעים והטבות ייחודיים במסגרת המועדון, אשר יהיו תקפים אך ורק לחברי המועדון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על מבצעים, הטבות וקופונים אשר נשלחו לחברי המועדון, אלא עם צוין אחרת בדיוור עצמו- המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים בכל עת; אין כפל מבצעים והנחות; התמונות המופיעות בדיוורים השונים, הינן להמחשה בלבד; קופון הינו אישי ולא ניתן להעברה; מימוש הקופון הינו חד פעמי ובמעמד הקנייה המזכה בסניף; קופון פג תוקף או שלא מומש, לא יכובד; לא חל על חנויות עודפים ופריטי עודפים ופופ – אפ; לא חל על כרטיסי מתנה.

ביטול חברות במועדון
יהויקים תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו (לרבות נקודות שנצברו לטובתו, ככל שנצברו מבלי שיהויקים תידרש להודיע על כך), במידה ופעל החבר בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או ביצע רכישה סיטונאית ו/או בשימוש בלתי הוגן ו/או בלתי סביר בהטבות המועדון.
החבר יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בהתאם לתקנות הגנת (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

מידע ופרטים
לצורך קבלת מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן לפנות לשירות לקוחות יהויקים בטלפון: 1599-555-455 או בדוא”ל SERVISE@KIDICHIC.NET

שונות
עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים.
תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות וכל חבר נחשב כמי שראה, הבין, קרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות שינויים אשר יחולו מעת לעת.
ידוע לחבר כי יהויקים שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולי יהויקים מעת לעת.
יהויקים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין.
החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי יהויקים.
ניתן לעיין בנוסח התקנון, ללא תשלום, במשרדי יהויקים, בחנויות מותגי המועדון ובאתר המועדון שכתובתו KIDICHIC.CO.IL.
יהויקים שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת בכפוף לכל דין ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה.
במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
יהויקים תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ”ב בכל עת.
דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של יהויקים.
חתימת הלקוח על טופסי ההצטרפות למועדון כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.
ויתור או פעולה של המועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.
במידה שיחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל יהויקים לתיקון התקלות בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות ו/או תביעות כנגד יהויקים בשל אי מתן ההטבות בתקפות התקלות והטיפול בהן.
תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.
אין להשתמש בסימני המסחר, תכנים, שמות, עיצובים כל חומר שיווקי, תמונות וכיוצ”ב המופיעים באתר יהויקים ו/או באתר המועדון ו/או בפרסומים השונים (להלן: “התכנים”), למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי, אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ ו/או כל אחת מהפעולות הנ”ל בקשר לתכנים, ללא קבלת אישור מראש מיהויקים.
מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.

יהויקים בע”מ